Naantalin jalostamoalueelle kehitteillä bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymä

Nesteen entisellä jalostamoalueella Naantalissa on hyvät lähtökohdat kehittyä uudeksi bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi. Kehitysyhtiö Green Industry Parkin tehtävänä on luoda edellytyksiä ekosysteemille, jossa hyödynnetään synergiaa niin materiaalivirroissa, osaamisessa kuin energiassakin.

Kun Neste ilmoitti syksyllä 2020 sulkevansa öljynjalostamotoiminnan Naantalissa, alueen mahdollisuuksia ryhdyttiin ripeästi selvittämään elinkeinoministeri Mika Lintilän nimeämän selvitysmiehen, Panu Routilan toimesta. Kehitysyhtiö Green Industry Park jatkaa nyt aloitettua selvitystyötä bio- ja kiertotalouteen pohjautuvan toiminnan tuomiseksi alueelle. Mukana kehityshankkeessa ovat Sitra, Neste ja Fortum sekä Naantalin, Turun ja Raision kaupungit. Lähtökohtana on koko Turun seutukunnan alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen, kasvattaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn luominen.

Naantalissa sijaitsevasta Nesteen jalostamoalueesta kehitetään uutta bio- ja kiertotalouden keskittymää.

Green Industry Park -kehitysyhtiön toimitusjohtaja Linda Fröberg-Niemi visioi Naantalin jalostamoalueelle huippuluokan teollisuuskeskittymää, jossa maa- ja metsätalouden, tai teollisuuden muista sivuvirroista tehdään esimerkiksi tekstiilikuituja vaateteollisuuteen tai materiaaliratkaisuja kappaleteollisuuteen. Vety- ja power-to-x -ratkaisut tulevat myös olemaan osa uutta toimintaa. Alueen erityispiirteet, infrastruktuuri ja nykyisen toiminnan luonne tukevat prosessiteollisuutta.

– Kiertotaloudessa tuotannon raaka-aineet ovat sivuvirtoja tai jonkun toisen prosessin jäte. Biotaloudessa luonnonmateriaalille saadaan korkeampi jalostusarvo ja biopohjaisia tuotteita uusille markkinoille, eli parhaassa tapauksessa samalle raaka-ainetonnille korkeampi tuottavuus.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen luovat painetta bio- ja kiertotaloustoiminnan kehittämiselle, sekä uusille energiaratkaisuille kuten vedylle. Niemen mukaan isot kansainväliset toimijat etsivät nyt kuumeisesti vaihtoehtoja saadakseen toiminnalleen kestävämmän pohjan.

– Teollisessa toiminnassa aikajänne on pitkä, innovaatiosykli on 15–20 vuotta. Vaaditaan paljon syväosaamista sekä rahoitusta infrastruktuuriin, laitteisiin ja laitoksiin. Suomen näkökulmasta on tärkeää olla tässä kehityksessä mukana.

Kansainvälisesti kilpailukykyistä teollisuustoimintaa

Jotta teollisen mittakaavan toiminta olisi järkevää toteuttaa kotimaassa, sen on oltava kansainvälisesti houkuttelevaa ja kilpailukykyistä: teknologian riittävän hyvää, lopputuotteille markkinat ja toimintaympäristön kilpailukykyinen suhteessa kansainväliseen tarjontaan. Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että maassa on teollisuustoimintaa ja tuotteita omista raaka-aineista.

Ajatuksena on, että Green Industry Parkissa voisi tulevaisuudessa olla useita teollisia yrityksiä, ja lisäksi eri kehitysvaiheessa olevia pk-yrityksiä, jotka muodostavat yhdessä teollisen symbioosin. Siinä yritysten välillä on synergiaa niin materiaalivirroissa, osaamisessa kuin energiassakin. Tärkeä näkökulma on myös tiivis yhteistyö alueen innovaatiotoimijoiden kanssa. Fröberg-Niemen mukaan Green Industry Park tuo ympäristöhyötyjä sekä sinne sijoittuvien toimijoiden liiketoiminnan että itse teollisuusalueen toimintamallin näkökulmasta, jonka tavoitteena on tarjota toimijoille kiertotalouden mukainen teollinen alusta.

Green Industry Parkin toimitusjohtaja Linda Fröberg-Niemi toivoo, että myös valtion puolelta luodaan edellytyksiä teollisen toiminnan kehittämiseksi Suomessa. Kuva: Tuukka Salo, Presser Oy.

– Sellaisia vaihtoehtoja ei ole paljon tarjolla. Alueen houkuttelutekijöinä ovat myös Suomen vakaa toimintaympäristö, rauhallisuus, työkulttuuri sekä hyvät kansainväliset suhteet muihin maihin. Toisaalta rajoittavana tekijänä Suomessa saattaa olla esimerkiksi verotus ja työvoiman saanti.

Useista yrityksistä koostuva ekosysteemi luo oman arvoverkoston. Teollisuustoimijoiden lisäksi kiinnostusta on myös palveluyrityksistä, aina huoltoliiketoiminnasta teolliseen rakentamiseen. Sijainti lähellä satamaa on edellytys monelle teolliselle toimijalle ja avaa mahdollisuuksia myös logistiikka-alan toimijoille.

Osaamispohjaa ja historiaa

Prosessikemian osaaminen näkyy myös alueen teollisuudessa ja yrityksissä. Fröberg-Niemi muistaa mainita myös Raisiossa sijaitsevan Smart Chemistry Parkin, joka on alan startupien ja kasvuyritysten innovaatiohautomo.  

Turun seutukunnan väkiluku on reilut 300 000, josta noin 40 000 on opiskelijoita. Akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen myötä Turun seudulla on verrattain paljon kemian ja prosessikemian osaamispohjaa. Teknologian opiskelupaikkoja on yhteensä lähes 2 000 vuodessa.

– Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat ja antavat edellytyksiä toiminnan rakentamiseen. Haluamme olla houkutteleva ekosysteemi sekä nuorille että kokeneemmille osaajille, myös kansainvälisesti. Moni on kiinnostunut tekemään oman osuutensa kestävän tulevaisuuden puolesta. Me voimme olla se, joka tarjoaa nämä työpaikat. Yksi teollinen työpaikka synnyttää jopa neljä oheistyöpaikkaa.

Green Industry Parkin toimitusjohtajana Linda Fröberg-Niemen tehtävänä on luoda edellytyksiä uudelle toiminnalle. Hän etsii oikeat keskustelukumppanit ja potentiaaliset investointikohteet, selvittää maankäyttöasioita Nesteen ja kaupunkien kanssa, tekee sidosryhmä- ja korkeakouluyhteistyötä sekä kansainvälistä brändi- ja markkinointityötä.

Maankäyttö- ja infrastruktuuriselvitykset tulevat viemään aikansa, mutta tavoitteena on useita aiesopimuksia investoinneista jo kahden vuoden sisällä. Fröberg-Niemi korostaa, että Suomessa on todella hyviä yritysaihioita ja kasvuyrityksiä, joilla on mahdollisuuksia teollisen laitoksen perustamiseen Suomessa. Päästövähennyksiä ja hiilineutraaliutta tavoiteltaessa monet avaimet ovat omissa taskuissamme.

– Meillä on todella hyvät mahdollisuudet modernin teollisuuden luomiseksi Suomessa. Suljetut tehdasalueet ovat mahdollisuus hiilineutraalin teollisuustoiminnan alustaksi.

Teksti: Jasmine Jussila, Presser Oy

Naantalin voimalaitoksen alueelle suunnitellaan vedyn tuotantolaitosta

Elomaticin perustama kehitysyhtiö Green H2UB Oy ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ovat solmineet aiesopimuksen, jossa osapuolet selvittävät vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle. Tarkoituksena on tuottaa vetyä meri- ja raskaan liikenteen polttoaineeksi, jonka sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä hyödynnettäisiin kaukolämpönä.

Elomatic on perustanut kehitysyhtiö Green H2UB Oy:n tarkoituksenaan luoda pilottihankkeita vedyn tuotannolle ja käytölle meri- ja maaliikenteessä mahdollisimman nopeasti. Nyt ensimmäinen hanke on toteutumassa, kun TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle kaavaillaan rakennettavaksi vedyn tuotantolaitosta. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2023 aikana.

Suunnitelma vedyn tuotantolaitoksesta on osa kehitysyhtiö Green Industry Parkin toimia Naantalissa ja Raisiossa sijaitsevan entisen jalostamoalueen uudesta käytöstä. Kuva: Elomatic Oy.

Vetyä voidaan tuottaa vihreällä sähköllä elektrolyysin avulla, eikä puhtaan vedyn polttamisesta synny lainkaan hiilipäästöjä, vaan ainoastaan sähköä ja vettä. Siksi vetyteknologia ja siitä johdannaiset polttoaineet ovat kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Erityisen merkittävässä roolissa vetypolttoaineet ovat raskaassa liikenteessä ja merenkulussa, joiden energiatarpeisiin akkuteknologia ei riitä vastaamaan. Nyt perustettu Green H2UB Oy pystyy tuottamaan vetyä mm. yhteysalusliikenteelle.

– Vetytalous, yhdessä vihreän sähköntuotannon kanssa, luo samalla Suomelle huoltovarmuusnäkökulmasta siirtymän varastoinnista jatkuvaan tuotantoon, Elomaticin toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo toteaa.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Noin kolmannes vihreän vedyn tuotannossa käytetystä sähköstä menee hukkaan lämpönä. Voimalaitoksen ja kaukolämpöverkon läheisyys on sijaintina ideaali, sillä tuotannossa syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön kaukolämpönä. Tämä parantaa vedyn tuotannon energiatehokkuutta.

– Vetytalous on merkittävä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa puhtaan sähkön ja lämmön tuotanto yhdessä liikennepolttoaineiden tuotannon kanssa muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Näiden tuotantolaitosten keskittämisestä hyötyvät kaikki. TSE on systemaattisesti kehittänyt kestävää energiatuotantoa, ja tämä on seuraava askel tuleviin energiaratkaisuihin, TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo.

Hanke on osa kehitysyhtiö Green Industry Parkin toimia, joiden tarkoituksena on kehittää Naantalissa ja Raisiossa sijaitsevaa entistä jalostamoaluetta bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi.

– Olen iloinen, että alueen ensimmäinen bio- ja kiertotalouden hanke voidaan saada alkuun jo ennen kuin itse maa-alue saadaan jalostamolta käyttöön. Se tulee olemaan merkittävä osa uutta ekosysteemiä, joka alueelle pyritään kehittämään, Green Industry Parkin hallituksen puheenjohtaja Panu Routila toteaa.

Nesteen jalostamoalueen kehittämisyhtiö Green Industry Park on perustettu

Toiminta Naantalissa sijaitsevan Nesteen jalostamoalueen kehittämiseksi on käynnistynyt. Jalostamoalueen kehittämiseen keskittyvän yhtiön perustamiskokous pidettiin Naantalissa 1.6. Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut Linda Fröberg-Niemi.

Uuden osakeyhtiömuotoisen kehitysyhtiön tarkoituksena on selvittää alueen mahdollisuuksia sekä kehittää aluetta elinkeinoministeri Mika Lintilän asettaman selvityshenkilön Panu Routilan selvitystyön pohjalta bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi. Yhtiötä ovat perustamassa Naantalin ja Raision kaupungit, Turku Science Park Oy sekä Neste Oyj ja Fortum Oyj sekä rahoittamassa Neste Oyj sekä SITRA.

""
Naantalissa sijaitsevasta Nesteen jalostamoalueesta kehitetään uutta bio- ja kiertotalouden keskittymää. Kuva: Neste Oyj.

Jalostamoalueen kehitysyhtiöstä Green Industry Park

Kehitysyhtiön nimestä järjestettiin yleisölle nimikilpailu toukokuun lopussa. Nimiehdotuksia jätettiin yhteensä 152 kpl. Lukuisien hyvien ehdotusten joukosta kehitysyhtiön hallitus päätti valita yhtiön nimeksi Green Industry Park.

Hallituksen mukaan kehitysyhtiön nimi kuvastaa konkreettisella tavalla alueen potentiaalia bio- ja kiertotalouden toimijoiden keskittymänä ja yhdistää samalla alueen osaksi sekä Turun seudun nykyisiä että suunnitteilla olevia teollisuuskeskittymiä, kuten Smart Chemistry Park Raisiossa ja Blue Industry Park Turussa.

Nimikilpailun voittajat on arvottu ja valittu, ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajaksi Linda Fröberg-Niemi

Kehitysyhtiön hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. yhtiön toimitusjohtajaksi Linda Fröberg-Niemen. Fröberg-Niemi on koulutustaustaltaan kemian tohtori Åbo Akademilta. Hän on toiminut Turku Science Park Oy:ssä yritysten biotalouden, kiertotalouden ja cleantechin kehittämistehtävissä vuodesta 2011 lähtien.

Fröberg-Niemen toimenkuvaan on sisältynyt Turun seudun biotalous, kiertotalous ja cleantech -innovaatiopalveluiden tuottaminen, yritysten toimintaympäristön kehittäminen, sekä alan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Esimerkki toiminnasta on Smart Chemistry Parkin perustaminen yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa vuonna 2015. Hänen erityisalaansa ovat bio- ja kiertotalouden uudet arvonluonnin mallit ja yritysten kasvunmahdollisuuksien tunnistaminen näissä teemoissa.

Kehitysyhtiön hallitukseen laaja-alaista osaamista

Yhtiön hallitukseen valittiin perustajien nimeämien edustajien ohella bio- ja kiertotalouden sekä edunvalvonnan osaamista. Perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen nimitettiin seitsemän jäsentä.

– Selvitystehtävän esityksen mukaisesti minulla on ilo todeta, että siirrymme seuraavaan vaiheeseen, jossa jatkamme jo löydettyjen ja uusien hanke-aihioiden kehittämistä investointeihin ja minusta on mielenkiintoista olla mukana selvityksen seuraavassa vaiheessa, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Panu Routila.

– Suomi tarvitsee ilmastotavoitteiden mukaista teollisuuden ilmastopositiivista muutosta. Ilmaston muutos ja luonnonvarojen niukkuus ovat tuoneet globaalin kysynnän ja kasvun mahdollisuudet kiertotalouden ratkaisuille. Sitra on rahoittanut selvitykset mahdollisuuksista bio- ja sivuvirtapohjaisten syötteiden teollisen mittakaavan jalostamiselle Naantali-Raision alueella ja on nyt myös mukana kehitysyhtiössä. Jalostamon alueella on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa kansainväliseksi kestävän teollisuuden puistoksi. Varsinais-Suomessa on merkittävien yritysten ja yliopistojen muodostamia ekosysteemejä, osaavaa työvoimaa ja jalostamon alueella mm. kemikaalien käsittelyn mahdollistamaa infraa ja kaava, joten tässä on aineksia myös huippututkimukselle ja kestävien ratkaisuiden pilotoinneille ja innovoinnille, toteaa hallituksen jäsen Jyri Arponen Sitrasta.

Green Industry Park Oy:n hallituksen jäsenet

Panu Routila, hallituksen pj
Janne Virtanen, hallituksen varapj
Niko Kyynäräinen (Turku Science Park Oy)
Lassi Rosala (Naantalin kaupunki)
Eero Vainio (Raision kaupunki)
Jyri Arponen (Sitra)
Tero Svinhufvud (Fortum Oyj)